Phân biệt vợt thật, giả


Cách 1: Gọi vào số 800-820-0011


Cách 2: Khi bạn mua vợt sẽ được một tấm thể cào, khi bạn cào tấm thẻ này sẽ hiện ra 16 con số, bạn vào trang web

http://www.li-ning.com/fwcx/

==>Nhập 16 con số vào sẽ có trả lời bằng tiếng Anh cho bạn.